Date:

Algemene informatie

Inkomenseis

Houdt u rekening met de inkomenseis voordat u zich bij ons inschrijft. U dient aan de onderstaande norm te voldoen, indien u in aanmerking wenst te komen voor een woning. Verhuurder houdt zich het recht voor huurders te weigeren, ondanks dat zij voldoen aan de hierboven gestelde eisen. Een aanvraag kan zonder opgaaf van redenen worden afgewezen.

In loondienst met één of twee 2 inkomens:

 • Inkomensnorm alleenverdiener / één contractant: het bruto jaarsalaris dient minimaal 40 maal de maandhuur van de woning met parkeerplaats (exclusief servicekosten) te bedragen.
  Rekenvoorbeeld: Netto huur €1.500,- (40 x € 1.500) = € 60.000 is de inkomenseis bruto per jaar.
 • Inkomensnorm tweeverdieners / twee contractanten: het gezamenlijk bruto jaarsalaris dient minimaal 60 maal de maandhuur van de woning met parkeerplaats (exclusief servicekosten) te bedragen, waarbij minimaal 30 maal de kale maandhuur per persoon de ondergrens is.
  Rekenvoorbeeld: Netto huur €1.500 (60 x € 1.500) = € 90.000 is de gezamenlijke inkomenseis bruto per jaar.

Als jaarinkomen geldt het inkomen van de op het huurcontract vermelde personen. Bij tweeverdieners moeten derhalve beiden als contractpartij in de overeenkomst worden opgenomen

Zelfstandigen:

Zelfstandigen dienen aan de inkomenseis te voldoen zoals hierboven beschreven. Indien u een zelfstandig ondernemer bent, dient een waarborgsom van één of meerdere maanden verstrekt te worden vóór ondertekening van het huurcontract. Zelfstandige ondernemers dienen een recent uittreksel uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en een door een erkend accountant gewaarmerkt accountantsrapport te overleggen (minimaal van de laatste twee volledige boekjaren/jaarcijfers) met balans en winst- en verliesrekening. De inkomensgegevens zullen door verhuurder worden getoetst of huurder voldoet aan de gewenste solvabiliteitseisen.

Gepensioneerden

Indien u gepensioneerd bent, verzoeken wij u kopieën mee te zenden waaruit blijkt wat uw jaarlijkse inkomsten of toeslagen zijn.

Eigen vermogen

Om wellicht beter aan de inkomenseis te kunnen voldoen, kunt u van uw eventuele eigen vermogen 10% bij uw bruto jaarinkomen optellen. U dient dan wel het eigen vermogen bij ons aan te tonen, door middel van een kopie bankafschrift o.i.d. Indien u uitsluitend over vermogen beschikt, neemt u dan contact op met de makelaar over de eisen m.b.t. verhuur.

Belangrijk

Huurder dient in principe zelf aan de inkomenseis te voldoen. Er wordt niet gewerkt met garantstellingen of borgstellingen door ouders of derden. De woning moet worden gebruikt als hoofdverblijf, voor eigen bewoning en de huurder dient zich na oplevering in te schrijven op dit adres.

Waarborgsom

De waarborgsom is standaard één maand huur voor niet-zelfstandigen. Een hogere waarborgsom dan standaard kan eventueel van toepassing zijn als er een kleine verschil is tussen uw inkomen en de gestelde inkomenseis. Voor zelfstandigen is de waarborgsom minimaal 3 maanden.

De waarborgsom dient voor sleuteloverdracht te zijn bijgeschreven op rekening van eigenaar. Bij uitblijven van betaling na sleuteloverdracht zal eigenaar direct een incassoprocedure opstarten. De waarborgsom wordt gesteld gedurende de gehele huurperiode en is derhalve voor onbepaalde tijd.

Toewijzing huurwoning

U heeft op het inschrijfformulier uw voorkeuren kenbaar gemaakt. Aan de hand van de voor die woning gestelde inkomenseis, beschikbaarheid en uitkomst van uw persoonlijke credit-check wordt uw voorkeur genoteerd. Hiermee wordt rekening gehouden met de toewijzing van de appartementen. Is of zijn de door u opgegeven voorkeuren voor u beschikbaar en kunnen we u een appartement toewijzen, dan nemen wij contact met u op om verdere afspraken te maken en u alle verdere stukken te verstrekken om tot verhuur over te gaan.

Uiteraard krijgt u ook bericht indien we u helaas geen appartement hebben kunnen toewijzen. Over een eventuele afwijzing zal niet inhoudelijk worden gecorrespondeerd.

Duur en ingangsdatum huurovereenkomst

U gaat een huurovereenkomst voor minimaal één jaar aan. De ingangsdatum van de huurovereenkomst wordt in overleg met verhuurder en beheerder vastgesteld. Na het jaar kunt u per kalendermaand opzeggen, een en ander conform het bepaalde hierover in de huurovereenkomst. Indien u ook een parkeerplaats huurt, dan dient deze huur ook te worden opgezegd indien de huur van de woning wordt opgezegd.

Overige bepalingen

 • Verhuurder houdt zich het recht voor huurders te weigeren, ondanks dat zij voldoen aan de hierboven gestelde eisen. Een aanvraag kan zonder opgaaf van redenen worden afgewezen;
 • De door u toegestuurde documenten zullen geverifieerd worden bij de desbetreffende organisatie;
 • De op dit formulier ingevulde gegevens kunnen eventueel gebruikt worden ten behoeve van woningmarktonderzoek;
 • Aanvrager zal bij het tot stand komen van een huurovereenkomst een huurcontract tekenen gebaseerd op het ROZ- model. Huurcontracten worden te allen tijde aangegaan voor een periode van tenminste een jaar waarbij huurder bereid dient te zijn een machtiging af te geven ten behoeve van de automatische incasso voor de maandelijkse betalingsverplichtingen;
 • Dit formulier is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevene(n) als de verhuurder verplichten zich niet tot huur of verhuur;
 • Huurder is er mee bekend dat er voor het naamplaatje kosten van circa € 25 in rekening gebracht worden door de beheerder. De betaling dient voorafgaand aan de ingangsdatum huur aan de beheerder te worden overgemaakt;
 • Aanvrager is er mee bekend en geeft toestemming dat door ondertekening en inlevering van het inschrijfformulier de ingevulde en bijgeleverde gegevens worden opgenomen in de administratie van of namens Hallie & Van Klooster Makelaardij, de beheerder en de verhuurder. Daarnaast is aanvrager er mee bekend en geeft toestemming dat de betreffende gegevens ter beschikking kunnen worden gesteld aan project- en contractpartijen. We verwijzen hierbij ook naar de privacyverklaring op onze website: http://www.hallie-vanklooster.nl/privacyverklaring. Aanvrager is met deze privacyverklaring bekend en akkoord.

Versie 20-02-2019