Date:

Inschrijfformulier 30 luxe huurappartementen aan het water in Buiksloterham
Registration form 30 luxury rental appartements at the water in Buiksloterham

Dank voor uw belangstelling voor Dok7!
Door middel van dit formulier schrijft u zich in als kandidaat voor de huurappartementen in dit project.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Hallie & Van Klooster Makelaardij, (020) 6 816 716 

 

Alle velden met een sterretje (*) moet u verplicht invullen.
Als u met een partner inschrijft zijn dezelfde velden voor uw partner ook verplicht.

Alleen volledig ingevulde formulieren voorzien van de benodigde documenten kunnen wij in behandeling nemen. Een credit check en ID check maken standaard deel uit van de procedure.

Voordat u dit formulier invult is het van belang dat u de Algemene informatie heeft gelezen.  Hierin staan onder meer de inkomenseisen vermeld, alsmede overige bepalingen m.b.t. de huur.

Huurder dient in principe zelf aan de inkomenseis te voldoen. Er wordt niet verhuurd aan studenten en er wordt niet gewerkt met garantstellingen of borgstellingen door ouders of derden. De woning moet worden gebruikt als hoofdverblijf, voor eigen bewoning en de huurder dient zich na oplevering in te schrijven op dit adres.

Thank you for your interest in Dok7!
By means of this form you sign up as a candidate for the rental apartments in this project.
If you have any questions, please contact Hallie & Van Klooster Makelaardij, (020) 6 816 716 

 

You must fill in all fields with an asterisk (*). If you register with a partner, the same fields for your partner are also mandatory.

 Only fully completed forms with the required documents can be processed. A credit check and ID check are standard part of the procedure.

 Before you fill out this form, it is important that you have read the General information. This includes the income requirements, as well as other provisions regarding the rent.

 The tenant must itself meet the income requirement. It is not rented to students, neither is it rented out with guarantees or guarantees by parents or third parties. The house must be used as the main residence, for own habitation and the tenant must register at this address after delivery.

Bericht voor safari gebruikers op Macbook of iMac: het kan voorkomen dat u een foutmelding krijgt bij het invoeren van de datum. In dat geval adviseren wij u om een alternatieve browser te gebruiken.

Message for safari users on Macbook or iMac: you may get an error message when entering the date. In that case we advise you to use an alternative browser.

  Personalia

  1e aanvrager

  Aanhef*
  Roepnaam*
  Voornamen*
  Tussenvoegsels
  Achternaam*
  Adres*
  Postcode*
  Woonplaats*
  Telefoon privé*
  Telefoon mobiel/zaak*
  E-mail*
  Identificatiebewijs*
  Nummer identificatiebewijs*
  Geboortedatum* (dd-mm-jjjj)
  Geboorteplaats*
  Burgerlijke staat*
  Beroep*
  Bruto jaarsalaris* (in hele euro's incl. vakantiegeld en 13e maand)
  Zelfstandig ondernemer?*

  Samenstelling huishouden

  Aantal personen*
  Samengestelling*

  Huidige Woning

  Uw huidige woning is een?*
  Kale huurprijs (in hele euro's)*
  Verkoopwaarde (in hele euro's)*

  Financiering/financiële middelen

  Beschikbare eigen middelen (in hele euro's)

  Heeft u of uw partner naast een evt. hypotheek nog andere financiële verplichtingen, zoals alimentatie, autofinanciering, persoonlijke lening, doorlopend krediet etc?

  neeja

  Persoonlijke lening?*
  Alimentatie?*
  Zo ja, Schuld loopt bij

  Kennisname

  Op welke wijze bent u geattendeerd op de verhuur van deze woningen?*


  Reden andere woning

  Om welke reden wilt u verhuizen?*


  Parkeren

  Bent u geïnteresseerd om eveneens een parkeerplaats in de parkeergarage te huren indien beschikbaar?*
  (verplicht bij 3- en 4-kamerappartementen en de penthouses, facultatief bij 2-kamerappartementen en afhankelijk van beschikbaarheid)


  Voorkeur adres appartement (maximaal 15)

  1e voorkeur appartement*

  Ik wil een 2e appartement selecteren

  2e voorkeur appartement*

  Ik wil een 3e appartement selecteren

  3e voorkeur appartement*

  Ik wil een 4e appartement selecteren

  4e voorkeur appartement*

  Ik wil een 5e appartement selecteren

  5e voorkeur appartement*

  Ik wil een 6e appartement selecteren

  6e voorkeur appartement*

  Ik wil een 7e appartement selecteren

  7e voorkeur appartement*

  Ik wil een 8e appartement selecteren

  8e voorkeur appartement*

  Ik wil een 9e appartement selecteren

  9e voorkeur appartement*

  Ik wil een 10e appartement selecteren

  10e voorkeur appartement*

  Ik wil een 11e appartement selecteren

  11e voorkeur appartement*

  Ik wil een 12e appartement selecteren

  12e voorkeur appartement*

  Ik wil een 13e appartement selecteren

  13e voorkeur appartement*

  Ik wil een 14e appartement selecteren

  14e voorkeur appartement*

  Ik wil een 15e appartement selecteren

  15e voorkeur appartement*

  Bij te voegen documenten bij het inschrijfformulier:

  • Historisch Uittreksel Bevolkingsregister (Gemeentelijke Basis Administratie met adreshistorie)
   (indien van toepassing van beiden);
  • Verhuurdersverklaring of hypotheekhoudersverklaring van uw huidige woning;
  • Indien uw woning verkocht is:
   • Laatste jaaropgave van uw hypotheekverstrekker
   • Eerste 2 pagina’s van de koopovereenkomst
    (verkoop eigen woning)
  • Echtscheidingsconvenant (wanneer u gescheiden bent, i.v.m. extra inkomsten of uitgaven);
  • Stuur géén kopie van een identiteitskaart mee, noch van een eventuele verblijfsvergunning (bij kandidaten uit niet-EU landen).
   Uit hoofde van de privacyregels (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zullen we de verplichte identificatie van de kandidaten cq. huurders uitvoeren conform de daarvoor gestelde richtlijnen.

  Loondienst:

  • Werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand) (indien van toepassing van beiden);
  • Kopie laatste 3 salarisstroken (indien vantoepassing van beiden);
  • Kopie bankafschrift laatste 3 salarisstortingen (indien van toepassing van beiden);
  • Kopie bankpas/pinpas van hetzelfde rekeningnummer als bankafschrift (indien van toepassing van beiden).

  Zelfstandig ondernemerschap:

  • Bewijs inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand);
  • IB 60 formulier;
  • Accountantsrapporten van afgelopen twee jaar (getekend door accountant of boekhouder);
  • Kopie laatste aangifte Inkomsten-/Vennootschapsbelasting;
  • Kopie bankafschrift zakelijke rekening (niet ouder dan 1 maand).

  Uitkering- & Pensioengerechtigden:

  • Kopie laatste jaaropgave(n), (pensioen, AOW)
  • Kopie bankafschrift van de laatste storting(en) van uw pensioen of AOW (etc.)
  • Kopie bankpas/pinpas van hetzelfde rekeningnummer als bankafschrift.

  U dient de documenten samen te voegen tot één PDF of ZIP bestand, met een maximale grootte van 5 MB

  Alleen volledig ingevulde formulieren voorzien van de benodigde documenten kunnen wij in behandeling nemen. Een credit check en ID check maken standaard deel uit van de procedure.


  Ondertekening

  Dit formulier is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevene(n)als de verhuurder verplichten zich niet tot huur of verhuur.

  Aanvrager is er mee bekend en geeft toestemming dat door ondertekening en inlevering van het inschrijfformulier de ingevulde en bijgeleverde gegevens worden opgenomen in de administratie van of namens Hallie & Van Klooster Makelaardij, de beheerder en de verhuurder. Daarnaast is aanvrager er mee bekend en geeft toestemming dat de betreffende gegevens ter beschikking kunnen worden gesteld aan project- en contractpartijen. We verwijzen hierbij ook naar de privacyverklaring op onze website. Aanvrager is met deze privacyverklaring bekend en akkoord.